Polityka prywatności

Dane osobowe przekazywane przez osoby fizyczne w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego (zwanego dalej: Księgarnią Internetową lub Księgarnią) działającego pod adresem www.bialywiatr.com (dalej: Serwis) przetwarzane są przez Wydawnictwo Biały Wiatr (dalej: Usługodawca lub Spółka) z siedzibą w Rzeszowie, przy ulicy Solarza 8/73, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej, numer NIP: 8132359096, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych:

Klientów Księgarni Internetowej, działającej pod adresem www.bialywiatr.com oraz

innych osób fizycznych, które korzystają z Serwisu działającego pod adresem www.bialywiatr.com, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach ww. Serwisu, osób zainteresowanych  kontaktem z Wydawnictwem w jakimkolwiek innym celu (zapytania, komentarze itd.).

Dane osobowe, które Klient powierza Księgarni Internetowej, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:

w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta Zamówień;

w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu Towaru);

w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie od Księgarni Internetowej informacji marketingowych dane osobowe będą przetwarzane przez Księgarnię również w celu przekazywania informacji o Księgarni, ofercie i promocjach. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Dane osobowe osób korzystających z Serwisu, a nie będących Klientami Księgarni nie są przetwarzane ani nie przechowywane przez Wydawnictwo.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Księgarnię Internetową danych osobowych może uniemożliwić świadczenie Klientowi usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Księgarni Internetowej

Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, kontaktując się w tym celu z Działem Sprzedaży Wysyłkowej. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Księgarni oraz usług oferowanych w jego ramach, Klient traci możliwość korzystania z nich.

Jeżeli Klient umieszcza w serwisie Księgarni Internetowej jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

Księgarnia zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta lub tej osoby.

Księgarnia dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Usługodawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu w celu ochrony danych. W szczególności, połączenie z Serwisem szyfrowane jest 128-bitowym protokołem SSL (Secure Socket Layer), który jest oparty na zaawansowanej technologii kryptograficznej szyfrowania transmisji danych.

Podjęte przez Księgarnię działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z Serwisu nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.

Dbamy też o bezpieczeństwo Państwa pieniędzy. Płatności on-line są przeprowadzane za pośrednictwem firmy DotPay oraz PayPal. Niezależnie jednak od wybranej prze Państwa formy płatności, pieniądze zawsze są pobierane na ostatnim etapie realizacji zamówienia.