Zostań stałym Klientem, a zyskasz!

Program rozpoczyna się w dniu 14 maja 2017 r.

Program lojalnościowy “Zbieraj punkty - kupuj taniej” kierowany jest do Klientów www.bialywiatr.com, którzy dokonają zakupów poprzez nasz sklep internetowy.

Przystąpienie do programu jest proste, wymaga jedynie zarejestrowania się w naszym sklepie i zrobienia w nim zakupów.


ZAREJESTRUJ SIĘ >>


Wszelkie informacje oraz pomoc, udzielane są pod nr tel.: 732 248 458

Wasze punkty zostaną naliczone automatycznie po odnotowaniu w naszym systemie, informacji o dostarczonej przesyłce,
a ich stan zawsze możecie podejrzeć w swoim panelu.
Regulamin programu lojalnościowego

§1. Postanowienia ogólne
1. Program lojalnościowy prowadzony jest pod nazwą “Zbieraj punkty i kupuj taniej”
2. Organizatorem programu zwanym dalej Organizatorem jest Wydawnictwo Biały Wiatr, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Solarza 8/73, NIP  813-235-90-96
3. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie, prawa i obowiązki Uczestnika w związku z jego udziałem  w Programie oraz obowiązki
Organizatora.
4. Program prowadzony jest w sklepie internetowym Organizatora, działającym pod nazwą www.bialywiatr.com

§2. Podstawowe pojęcia
1. Program – program lojalnościowy prowadzony pod nazwą “Zbieraj punkty i kupuj taniej” przez Organizatora, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna dobrowolnie biorąca udział w Programie na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Konto uczestnika – konto indywidualne powstałe w ramach rejestracji na portalu Organizatora, w którym rejestrowane są wszystkie transakcje skutkujące
naliczeniem kodów zgodnie z Regulaminem.
4. Pula zakupowa – ogólny stan rozrachunków Uczestnika prowadzony w okresie trwania Programu wskazujący daty i stan kwotowy zamówień.
6. Punkt – Klient otrzymuje 1 pkt za każde wydane 10 złotych od wartości opłaconego zamówienia.
7. Nagroda – produkt, który otrzymuje klient w momencie spełnienia warunków Promocji Specjalnej
8. Promocja specjalna – czasowa akcja promocyjna, polegająca na premiowaniu zakupów uczestników programu specjalnymi nagrodami, po spełnieniu przez
uczestnika warunków zawartych w regulaminach promocji.
9. Regulamin promocji specjalnej nie stanowi integralnej części regulaminu programu lojalnościowego.

§3. Warunki udziału w Programie
1. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zadeklarowała chęć udziału w Programie oraz oświadczyła, że zapoznała się z
treścią Regulaminu. Wyłączeni z programu są Klienci firmowi.
2. Regulamin Programu dostępny jest na stronie internetowej www.bialywiatr.com Organizatora oraz będzie udostępniany na każde żądanie osoby zainteresowanej.
3. Wszelkie dane i informacje podane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym będą wykorzystywane przez Organizatora jedynie w zakresie określonym w
niniejszym Regulaminie.
4. W formularzu zgłoszeniowym Uczestnik składa oświadczenie, że wyraża zgodę na ewidencjonowanie przez Organizatora informacji o ilości zgromadzonych
przez Uczestnika wartości zamówień, a także na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu wyłącznie do celów związanych z realizacją
Programu.
5. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Wydawnictwo Biały Wiatr Dariusz Wróblewski. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania w każdym czasie. Dane osobowe Uczestnika podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 t.j. ze zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U.2002, Nr 144,
poz. 1204 ze zm.).
6. Uczestnik może w każdym czasie trwania Programu zrezygnować z uczestnictwa poprzez złożenie oświadczenia Organizatorowi.
7. Udział w Programie oznacza otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości o stanie punktów oraz o przyznanych rabatach, promocjach specjalnych i nagrodach.

§4. Sposób rozliczania i realizacji programu
1. Od chwili zaakceptowania regulaminu Programu Uczestnik otrzymuje punkty  z tytułu dokonanych zakupów w sklepie internetowym przyznanych przez
Organizatora. Gromadzenie oraz naliczenie punktów dokonuje się na indywidualnym Koncie Uczestnika.
2. Uczestnik gromadzi punkty poprzez dokonywanie zakupów w internetowym sklepie Organizatora. Punkty przyznawane są za każde opłacone 10 zł. Rabat można
wykorzystać przy kolejnych zakupach bez ograniczeń co do wartości zakupów, oraz co do rodzaju nabywanych towarów.
3. Wykorzystanie przyznanego rabatu możliwe jest przy dokonywaniu kolejnych zakupów, za co najmniej 39,00 zł. Na koncie Klienta, w zakłace Punkty
lojalonościowe uwaktywni się możliwość wygenerowania vochera rabatowego w momencie zmiany statusu zamówienia na DOSTARCZONE. Wtedy Klient może
zamienić zgromadzone punkty na vocher rabatowy w postaci KODU RABATOWEGO, który nalęży wklić w KOSZYKU ZAKUPÓW, w odpowiednim miejscu i
kliknięciu przycisku UŻYJ KOD.
4. Udzielone rabaty – nie sumują się. W szczególności oznacza to, że przy jednych zakupach Uczestnik może wykorzystać maksymalnie 1 przyznany rabat.
5. Przyznane rabaty zachowują ważność przez okres 12 miesięcy od daty przyznania, nie podlegają one wymianie na gotówkę ani nie mogą być przeniesione na rzecz
osoby trzeciej.
6. Punkty sumują się przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Po przekroczeniu tego okresu, zgromadzona do tej pory pula punktów wygasa, a naliczanie punktów
rozpoczyna się od zera.
7. Rejestracja transakcji z rabatem możliwa jest dopiero po zrealizowaniu zamówienia czyli po: zatwierdzeniu zapłaty.
8. Punkty zostają anulowane w przypadku rezygnacji z zamówienia lub jego anulowania. Informację o ilości zgromadzonych Punktów i ich statusie Uczestnik
posiada na Indywidualnym koncie klienta.
9. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu rabatów na koncie klienta Uczestnik może zgłosić do Organizatora, którego dane
kontaktowe podane są na stronie internetowej www.bialywiatr.com
10. Inne, niż przewidziane programem aktualne warunki rabatowe i rabaty lojalnościowe nie mogą być wykorzystywane łącznie.
11. Punkty zostają anulowane w przypadku rezygnacji z zamówienia lub jego anulowania.

§5. Postanowienia końcowe
1. Program Lojalnościowy “Zbieraj punkty, zyskaj rabat!” obowiązuje przez czas nieokreślony począwszy od dnia 15.05.2017 roku. O zakończeniu trwania Programu
Organizator poinformuje Uczestników z 3-miesięcznym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie na stronie internetowej sklepu www.bialywiatr.com
2. Klienci zarejestrowani biorący udział w Programie Lojalnościowym o zmianach regulaminu będą informowani indywidualnie za pomocą wiadomości e-mail.
Organizator zobowiązuje się do umieszczenia informacji o zmianie regulaminu na co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem zmian. Wprowadzone zmiany
regulaminu lojalnościowego będą miały zastosowanie od ich wejścia w życie, przy czym nabyte punkty lojalnościowe do dnia wprowadzenia zmian zachowują swą
ważność i mogą być rozliczane na dotychczasowych zasadach do czasu ich wyczerpania.